Աշխարհագրություն7 մայիս

  1. Ո՞րոնք են տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերը:Տնտեսության սպասարկման ոլորտի հիմնական ճյուղերն են` բժշկությունը, կրթությունը, ծանր ու թեթև արդյունաբերությունը:
  2. Ի՞նչ կապ կա սպասարկման ոլորտի և նյութական արտադրության ոլորտների միջև: նյութական արտադրության ոլորտների միջև:
    Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը թեև նյութական արտադրանք չեն տալիս, սակայն նպաս- տում են նյութական արտադրության արագ զարգացմանը
  3. Ինչու՞ է տնտեսությամ մեջ անընդհատ մեծանում սպասարկման ոլորտի դերը:Այն երկրները, որոնք ունեն զարգացած զբոսաշրջություն, այդ երկրների տնտեսության մեջ ավելի մեծ է սպասարկման ոլորտը:

Քիմյա7 մարտ

1-2 պարբերություն,6 բնակարան2-Կալցիում3-Օրինակ ՝ Բերրիլիում գտնվում է ՝ 2 պարբերությունում,2 խմբում,գլխավոր ենթախմբում,կարգաթիվը 4,կամ Ցինկը գտնվում է ՝ 4 պարբերությունում,2 խմբում,երկրորդական ենթախմբում,կարգաթիվը 304-Zn-ցինկ5- Գլխավոր ենթախումբ Be-Բերրիլիում,Ca-Կալցիում,Sr-Ստրոնցիում,Ba-Բարիում,Ra-ՌադիումԵրկրորդական ենթախումբ-Mg-Մագնեզիում,Cd-Կադմիում,Hg-Սնդիկ

Քիմյա 7 մարտ

Փորձը անհրաժեշտ է կատարել քարշիչ պահարանում։ “Հրաբխի” ժայթքումը մոտիկից տեսնելու համար բավական է ունենալ միայն մեկ նյութ՝ ամոնիումի երկքրոմատ՝ (NH4)2CrO7; որը շատ գեղեցիկ նարնջագույն բյուրեղական նյութ է։Անհրաժեշտ պարագաներ՝ ամոնիումի երկքրոմատ, լուցկի, հախճապակե անոթ, տարրա։Հախճապակե սալիկի վրա բլրակի ձևով լցրեցինք մոտ 4 գ ամոնիումի երկքրոմատ /կարելի էր նաև լցնել հախճապակե փոքր հալքանոթի մեջ/։ Մակերևույթին պատրաստեցինք <

Քիմյա Ապրիլ

1 Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել» ատոմի չորրորդ էներգիական մակարդակը:2 x 42 = 32

2 Հետևյալմեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրի ատոմի
էներգիական մակարդակների թիվը` հիմնական վիճակում.

ա) կարգաթվին

բ) խմբի համարին

գ) պարբերության համարին

դ) հարաբերական ատոմային զանգվածին

3 Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ.
1) ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները.

2) միջուկին առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում է արտաքին:

ա) երկու պնդումներն էլ ճիշտ են 

բ) երկու պնդումներն էլ սխալ են

գ) ճիշտ է միայն առաջինը

դ) ճիշտ է միայն երկրորդը

4 Արտաքին ազդեցության բացակայության դեպքում էլեկտրոններն ըստ էներգիական
մակարդակների բաշխվում են

Քիմյա7

հետևաբար քիմիական կապի տեսությունը պետք է լինի էլեկտրոնային տեսություն։ Քիմիական կապի տեսությունը քիմիայի կարևորագույն ուսմունքներից է, առանց որի հնարավոր չէ հասկանալ մոլեկուլների տարբեր կառուցվածքների և փոխազդունակության պատճառները։

2 Իներտ գազեր, քիմիական տարրեր, որոնք կազմում են պարբերական համակարգի 8-րդ խմբի գլխավոր ենթախումբը՝ հելիում՝ He, նեոն՝ Ne, արգոն՝ Ar, կրիպտոն՝ Kr, քսենոն՝ Xe, ռադոն՝ Rn։ Իներտ գազերն այս անվանումն ստացել են իրենց քիմիական մեծ կայունության համար, որի շնորհիվ կոչվում են նաև ազնիվ գազեր։ Այս երևույթը պայմանավորված է նրանց վալենտական թաղանթում էլեկտրոնների ավարտված օկտետի առկայությամբ (բացառությամբ He–ի, որն ունի միայն ավարտված 1s թաղանթ)։ Իներտ գազերի քանակն օդում շատ փոքր է։ Սովորական պայմաններում անհոտ, անգույն, միատոմանի գազեր են։ Էլեկտրական պարպում առաջացնելիս (գովազդային և լուսավորման լամպեր) յուրաքանչյուր գազ գունավորվում է յուրահատուկ գույնով. հելիումը՝ դեղին, նեոնը՝ վառ կարմիր, արգոնը՝ կապույտ, կրիպտոնը՝ կանաչավուն, քսենոնը՝ երկնագույն։

3 Քիմիական կապ՝ օրգանական միացությունների մեծամասնությունը հիմնականում բաղկացած է մի քանի տարրերից՝ ածխածին, ջրածին, ազոտ, թթվածին, ծծումբ, իսկ դրանց բազմազանությունը որոշվում է մի կողմից միացությունների որակական և քանակական բաղադրությամբ, մյուս կողմից՝ ատոմների միացման կարգով և բնույթով։ Ատոմների միջև կապն իրագործվում է դրանց էլեկտրոնների փոխազդեցությամբ, հետևաբար քիմիական կապի տեսությունը պետք է լինի էլեկտրոնային տեսություն։ Քիմիական կապի տեսությունը քիմիայի կարևորագույն ուսմունքներից է, առանց որի հնարավոր չէ հասկանալ մոլեկուլների տարբեր կառուցվածքների և փոխազդունակության պատճառները։

4 Հետևյալ տարրերից, որոնց` մոլեկուլներն են մ իաայ

մանի

ա) ջրածին բ) հելիում

գ. թթվածին դ) արգոն Պատասխան ա) ջրածին

  1. Պատասխան 2

6 1. Իոնային կապ

   2. Կովալենտ կապեր

   3. Մետաղական կապ

   4. Վան դեր Վալսի ուժերով

   5. Hydրածնի կապ կամ ջրածնի կապ

7 Կովալենտային կապ կարող է առաջանալ նաև դոնորակցեպտորային եղանակով, երբ կապին մասնակցող ատոմներից մեկը տրամադրում է էլեկտրոնային զույգ, իսկ մյուս ատոմը՝ դատարկ օրբիտալ:

8 ճիշտ

Քիմիա Թեմա՝ Վալենտականություն։Տարրի վալենտականության որոշումն ըստ քիմիական բանաձևի։

Վալենտականությունը քիմիական տարրի ատոմի՝ մի այլ տարրի խիստ որոշակի թվով ատոմներ միացնելու հատկությունն է:Վալենտականությունն արտահայտվում է ամբողջ թվերով և գրվում է տարրի քիմիական նշանի վերևում` հռոմեական թվանշանով:Քիմիական տարրերի վալենտականություն հասկացությունը պատկանում է (1852 թ.) անգլիացի նշանավոր քիմիկոս էդվարդ Ֆրանկլենդին:

Երկտարր միացության քիմիական բանաձևում տվյալ տարրի բոլոր ատոմների վալենտային միավորների ընդհանուր թիվը հավասար է մյուս տարրի բոլոր ատոմների վալենտային միավորների ընդհանուր թվին:Վալենտականությունը կարող է լինել հաստատուն և փոփոխական: Այսպես, թթվածինը միշտ երկվալենտ է, ջրածինը և ֆտորը՝ միշտ միավալենտ, առաջին խմբի գլխավոր ենթախմբի տարրերը միայն միավալենտ են, երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբինը՝ երկվալենտ: Ծծումբը ցուցաբերում է փոփոխական վալենտականություն՝ երկու, չորս, վեց,երկաթը՝ երկու, երեք, վեց և այլն

Քիմիա Թեմա՝ Վալենտականություն։ Հարցեր և առաջադրանքներ 7

1Վալենտականությունը քիմիական տարրի ատոմի՝ մի այլ տարրի խիստ որոշակի թվով ատոմներ միացնելու հատկությունն է:

Միացությունում ո՞ր տարրի վալենտականությունը չի համապատասխանում խմբի համարին:
ա.F բ.S գ.O դ.Ne ե.Cl

Տարրի վալենտությունը վերաբերում է էլեկտրոնների քանակին, որոնք ատոմը կարող է ձեռք բերել, որսալ կամ բաժանել, երբ այն Քիմիական կապ է ստեղծում Մեկ այլ ատոմի հետ:

Ընդհանուր առմամբ, ատոմի վալենտությունը կարելի է կանխատեսել ՝ ելնելով պարբերական աղյուսակում նրա խմբի թվից ։ Օրինակ, 1-ին խմբի տարրերը (օրինակ ՝ նատրիումը) սովորաբար ունեն +1 Վալենտություն, մինչդեռ 7-րդ խմբի տարրերը (օրինակ ՝ քլորը) սովորաբար ունեն -1: Այնուամենայնիվ, այս միացություններում տարրերից մեկի վալենտությունը չի համապատասխանում իր խմբի համարին:

A. F-ն կարող է վերաբերել մի քանի միացությունների, ուստի մենք չենք կարող որոշել պատասխանը առանց լրացուցիչ տեղեկությունների:

Որոշե՛ք տարրերի վալենտականությունը հետևյալ բանաձևերում՝
CO2 SiO2 N2O3 N2O5 Cl2O

Վալենտություն, մինչդեռ թթվածինը ունի -2 Վալենտություն:
N2o5: Ազոտը ունի + 5 Վալենտություն, մինչդեռ թթվածինը ունի -2 Վալենտություն:
Cl2O: քլորը ունի + 1 Վալենտություն, մինչդեռ թթվածինը ունի -2 Վալենտություն:

a.b.sunbathing

C.hiking

D.surfing

E.windsurfing

F.camping

G.horse riding

H.kayaking

I.snorkellinģ

J.scuba diving

K.

L.

M.sightseeing

N.parachuting

O.golf

C.2stay

3.travel

4.spend

5.hire

7.I like to spend my holliday with my familly,and i have vary good mamories from my holliday,that we had spent and we were swiming ,and had a good time ,but now i can not say where we will go this year,but i can say where i will go with my familly it will be

My best holliday.